ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់អ្នកចែកចាយអែលខេន អនឡាញ


 

ជ្រើស ប្រភេទនៃ ការចុះឈ្មោះ ថ្មី 

 

របាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន

   

ព័ត៌មានអំពីគណនី

 

កិច្ចព្រមព្រៀង

តាមរយៈការចុចធីកលើប្រអប់នេះ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា ខ្ញុំបានអាន លក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន អែលខេនអន្តរជាតិ។ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ បន្ថែមទៀតថា ខ្ញុំបានអាន និង យល់ស្រតាម កំណត់ត្រា អេឡិចត្រូនិករបស់ អាយ អែលខេន អន្តរជាតិ ។